Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Behörighetsgivande högskolepedagogik 1: Baskurs (PIL101)

Under 2023 kommer PIL101 att ges i form av moduler. Upplägget är ett pilotprojekt under två terminer. Läs mer om övergången till moduler nedan!

PIL101 syftar särskilt till att ge grundläggande kunskaper om lärandeteorier, undervisningsmetoder och studenters lärande i högre utbildning. Det kollegiala samtalet och erfarenhetsutbytet har en central roll. Med utgångspunkt från läraruppdraget behandlas även aspekter som likabehandling och etik samt lagar, förordningar och lokala styrdokument.

Allmän information om de behörighetsgivande kurserna i högskolepedagogik (PIL101, PIL102, PIL103)

OBS! PIL101 är endast öppen för dem som är anställda eller har undervisningsuppdrag vid Göteborgs universitet, är antagna till eller genomför sin forskarutbildning vid GU eller ämnar söka docentur vid universitetet.

Omfattning: PIL101 omfattar motsvarande 3,5 veckors heltidsstudier.

Förkunskapskrav: För tillträde till PIL101 krävs kandidatexamen eller motsvarande.

Antagningsprincip: Vi tillämpar antagningsprincipen "först till kvarn", dvs tidpunkten för inkommen fullständig ansökan.

OBS: Även de som tillhör Sahlgrenska akademin (eller VG-regionen) söker via den här webbsidan.

NFNF303 – campuskurs för doktorander vid Naturvetenskapliga fakulteten

NFNF303 ges som en traditionell kurs (alltså inte som moduler) även under våren 2023. Kursen motsvarar och ger samma behörighet som PIL101. Läs mer om NFNF303

Högskolepedagogik 1 (PIL101) som moduler 2023

Under 2023 genomförs ett pilotprojekt där kursen PIL101 omvandlas till moduler. Detta har två syften:

 • En ökad flexibilitet för deltagarna att kunna välja tidpunkt och innehåll utifrån behov och förutsättningar.
 • Ökade möjligheter för PIL och enskilda fakulteter att kunna erbjuda fler moduler med specifika inriktningar, till exempel utifrån fakulteters behov och önskemål.

Med modulupplägget kommer PIL att på sikt också kunna ge bättre möjligheter för lärare att löpande kompetensutveckla sig utifrån behov och intresse.

Om modulerna

De moduler som erbjuds har alla olika kopplingar till SUHF:s rekommenderade mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (pdf). Hur modulerna kopplar till målen framgår i modulbeskrivningarna (se nedan). Där framgår också hur många arbetstimmar som respektive modul omfattar.

Våren 2023 erbjuds fyra moduler:

 • Introduktion till högskolepedagogik
 • Legala modulen
 • Minilektion
 • Undervisningsskiss

Alla deltagare läser introduktionsmodulen först. Sedan kan du som deltagare själv välja i vilken ordning du vill läsa modulerna. När alla fyra modulerna är avklarade ansöker du om ett intyg på att du har genomgått PIL101. Läs mer nedan under rubriken Modulbeskrivningar.

Du kan välja om du vill läsa modulerna på campus eller online. De kan läsas både på engelska och svenska. Du behöver inte läsa alla fyra modulerna under samma termin.

OBS I: Det går bra att läsa två eller tre moduler samtidigt, förutsatt att inga schemalagda aktiviteter krockar. Men du måste ha avslutat Introduktion till högskolepedagogik innan du påbörjar någon annan modul. Introduktionen går alltså inte att läsa parallellt med någon annan modul.

OBS II: Modulerna är en del av universitets personalutbildning. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga schemalagda aktiviteter i alla moduler.

Exempel på hur modulerna kan läsas

Vill du läsa alla fyra modulerna under vårterminen 2023? Det kan göras på flera olika sätt. Här är ett exempel:

 • Introduktion till högskolepedagogik: Svensk nät (v. 10–17)
 • Minilektion: Svensk campus 2 (v. 19–23)
 • Undervisningsskiss: Svensk nät (v. 19–23)
 • Legala modulen: Svensk nät (11–24 maj)

Med det här valet av tidsperioder läses tre moduler parallellt. Det kräver dock att du som deltagare väljer tidpunkt för vissa presentationer och seminarier på ett sådant sätt att de inte krockar. De sistnämnda valen gör du när modulerna är påbörjade.

Om framtiden

Från höstterminen 2023 kommer utbudet av moduler att utökas. Deltagarna kommer att kunna välja moduler utifrån behov och intresse. För att kunna ansöka om intyg krävs då att deltagaren väljer moduler enligt vissa riktlinjer, så att alla lärandemål blir avklarade.

Modulbeskrivningar

För mer information, klicka på namnet på respektive modul:

 • Introduktion till högskolepedagogik

  Modulen syftar till att ge grundläggande kunskaper om lärandeteorier, undervisningsmetoder och studenters lärande i högre utbildning. Modulen ger möjlighet att utveckla kunskaper om lärandeprocessen, förmågan att stödja lärande samt ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen. Det kollegiala samtalet och erfarenhetsutbytet har en central roll i modulen.

  Sammantaget är modulen Introduktion till högskolepedagogik tänkt att utgöra en plattform för kommande högskolepedagogiska fördjupningar. Modulen är därför obligatorisk och måste läsas före övriga moduler.

  Modulen är uppdelad i tre avsnitt. I första avsnittet behandlas högskolepedagogikens historia och universitetet som inkluderande miljö samt normer som dominerar på deltagarnas respektive institutioner/fakulteter­/arbetsplatser. Vi granskar hur dessa kan förstås historiskt, och vad de har för effekt för vem som känner sig ”hemma” som student och lärare i sammanhanget. Med utgångspunkt från läraruppdraget behandlas även aspekter som likabehandling och etik.

  Andra avsnittet fördjupar teorier och perspektiv på lärande. Med utgångspunkt i teorin diskuteras olika sätt på vilka forskare under olika epoker har konceptualiserat lärande och hur spår av olika lärandeteorier kan upptäckas även i dagens undervisningspraktik såväl på campus som online.

  Tredje avsnittet fördjupar frågor om lärande och bedömning som betydelsefulla och avgörande moment i högre utbildning. Här diskuteras särskilt möjligheten att designa bedömningsaktiviteter som inte bara mäter utan också påverkar studenters lärande positivt.

  Modulen berör följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

  • kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,
  • kunna använda och medverka till utveckling av fysiska och digitala lärandemiljöer för att främja gruppers och individers lärande,
  • kunna möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar,
  • kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,
  • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet,
  • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.

  Omfattning: 60 timmar

  Längd: Ca 8 veckor

  Genomförande: Föreläsning, seminarier, gruppdiskussioner

  Litteratur: Obligatorisk litteratur till alla tillfällen. Modulens litteraturlista publiceras senast åtta veckor innan modulen startar på webbsidan Litteraturlistor för PIL-enhetens kurser.

  Tidsperioder och scheman

   

 • Legala modulen

  Modulen syftar till att ge deltagaren en introduktion till det regelsystem som en lärare har att förhålla sig till i sin lärarroll på Göteborgs universitet. Förutom grundläggande föreställningar om juridik och rättssäkerhet behandlar modulen också det rättsliga systemet och vilka lagar, regler och styrdokument som styr universitet och högskolor och också Göteborgs universitet. Frågorna diskuteras med utgångspunkt i utbildningens organisation, utbildningens formella struktur samt livscykeln för en kurs.

  Konkret kommer modulen att ge tillfälle för diskussioner om centrala lagar och regler som förvaltningslagen, högskolelagen och högskoleförordningen samt examensordningen. Modulen kommer även att behandla styrdokument, såsom handläggningsordning om disciplinärenden, regler för studier och examination samt regler om kursplaner. Även regelverket kring allmänna handlingar (exempelvis e-post) och undervisningshandlingars offentlighet, hantering och åtkomst diskuteras.

  Modulen berör följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

  • kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen

  Omfattning: 15 timmar

  Längd: Ca 2 veckor

  Genomförande: Quiz, föreläsning, seminarium och gruppdiskussioner

  Litteratur: Obligatorisk litteratur till föreläsning/seminarium

  Tidsperioder

  Legala modulen ges fem gånger under våren 2023. För att kunna delta vid modulens enda träff behöver du först genomföra självstudier som motsvarar 12 timmar. Först ska du ta del av det studiekompendium som beskriver vad du ska göra. Därefter läser du de texter, policys och lagtexter som ingår i förarbetet. Därpå genomför du ett quiz som kräver 8 poäng för att bli godkänd.

  Därefter sker träffen, som innehåller föreläsning samt grupparbete kring särskilda fall som valts ut.

  Datum och tider:

  • Svenska Campus 1: Start måndag 20 mars. Träff onsdag 29 mars kl 13-16.
  • Engelska Campus: Start tisdag 11 april. Träff tisdag 25 april kl 9-12.
  • Svenska Campus 2: Start onsdag 26 april. Träff onsdag 10 maj kl 13-16.
  • Svenska Nät: Start torsdag 11 maj. Träff onsdag 24 maj kl 13-16.
  • Engelska Nät: Start onsdag 7 juni. Träff onsdag 21 juni 9-12.
 • Minilektion

  Modulen syftar till att ge deltagarna möjlighet att omsätta nya och tidigare förvärvade högskolepedagogiska kunskaper till praktiska färdigheter. I modulen planerar, genomför, utvecklar och utvärderar deltagarna ett kort muntligt undervisningsmoment, en så kallad minilektion. Genomförandet sker i grupp och deltagarna bestämmer själva form och innehåll för undervisningsmomentet. Det valda undervisningsmomentet kan till exempel vara del av en laboration, en interaktiv föreläsning eller ett seminarium.

  Minilektionen är ett sätt att aktualisera olika didaktiska aspekter av undervisning i det fysiska eller digitala rummet. Genom övningen får deltagarna möjlighet att identifiera en intressant eller problematisk aspekt av undervisningen och sedan finna en lösning inför en konstruktivt kritisk publik. Modulen inleds med en introduktion till didaktik. Sedan genomförs och vidareutvecklas undervisningsmomentet i två steg med hjälp av respons från övriga deltagare.

  Modulen berör följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

  • självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet
  • kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan
  • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet

  Omfattning: 25 timmar

  Längd: Ca 4 veckor

  Genomförande: Föreläsning, minilektion i två steg med tillhörande kamratrespons

  Litteratur: Obligatorisk litteratur till introduktionen. I övrigt väljer deltagarna själva litteratur utifrån ämne och arbetsform.

  Tidsperioder

   

 • Undervisningsskiss

  Modulen syftar till att ge deltagarna möjlighet att vidareutveckla utformning och planering av sin undervisning. I modulen kommer deltagarna även att få möjlighet att utveckla sin förmåga att motivera sina pedagogiska beslut grundat i vetenskaplig litteratur och erfarenhet. Modulen är tänkt som ett tillfälle för deltagarna att i ett kollegialt sammanhang planera, utveckla och motivera ett konkret undervisningsmoment, t.ex. en föreläsning, en laboration eller ett seminarium, från grunden.

  I undervisningsskissen kommer deltagarna att i skriftlig form beskriva momentets syfte, innehåll och möjliga pedagogiska utmaningar i relation till dess specifika undervisningskontext. Med utgångspunkt i litteratur, egna erfarenheter och diskussioner med övriga deltagare i modulen väljer deltagaren sedan lämpliga lärandeaktiviteter och struktur för det valda undervisningsmomentet. Undervisningsskissen kommer även att innehålla en skriftlig motivering av deltagarens undervisningsplanering som inkluderar en redogörelse för vilka pedagogiska avvägningar som gjorts samt en reflektion över planen som helhet.

  Modulen berör följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

  • kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,
  • självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,
  • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet

  Omfattning: 40 timmar

  Längd: Ca 5 veckor

  Genomförande: Seminarium, undervisningsskiss i två steg med tillhörande kamratrespons

  Litteratur: Deltagaren väljer själv litteratur utifrån ämne och arbetsform

  Tidsperioder


För att ge en överblick över modulernas olika tidsperioder har vi satt ihop ett översiktligt schema (öppnas i nytt fönster):

Översiktsschema över modulerna

Ansökan

När du fyller i din ansökan väljer du när du vill läsa de olika modulerna. Information om vilka tidsperioder du kan välja mellan hittar du i respektive modulbeskrivning ovan. Du kan söka flera tidsperioder för samma modul, och kan då prioritera vilken du helst vill gå.

Innan du ansöker ska du ha avtalat med prefekt/avdelningschef/motsvarande på din institution/enhet vid GU om att du läser PIL101.

För att kunna ansöka behöver du ett x-konto (som måste vara aktivt under hela kursens gång).

Undrar du något?

Om du har frågor kring övergången till moduler är du välkommen att höra av dig till oss på PIL-enheten på adress pil@gu.se

Snabbval

Studiegång

Vi rekommenderar att du går PIL101 före PIL102. För att få tillträde till PIL103 krävs erhållet intyg från både PIL101 och PIL102 (eller godkänt betyg på HPE101 och HPE102). Läs mer

Om outnyttjad kursplats

Kursplats erbjuds kostnadsfritt, under förutsättning att bokad plats utnyttjas. Läs mer om avgift för outnyttjad kursplats

Meriter - prövning och erkännande

Prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter

Sidansvarig: Olof Siverbo|Sidan uppdaterades: 2022-10-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?