Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Examinationsformer

Det finns många olika examinationsformer. Vilken metod som passar bäst beror på kursens lärandemål och betygskriterier.

De former vi beskriver här är exempel på möjliga sätt att examinera, men du behöver själv avgöra vilket sätt som är mest lämpligt för just din kurs. Det viktigaste är att examinationen gör att studenternas kunskaper och färdigheter kan bedömas mot kursens lärandemål, så kallad konstruktiv länkning.

Att välja en lämplig examinationsform

 1. Utgå ifrån kursens lärandemål. Vilka av målen ska examineras i den här examinationen?
 2. Vad står det i kursplanen om examinationsform? Vad finns det för valmöjligheter inom ramen för kursplanen? Om examinationsform står angiven i kursplanen behöver kursplanen först ändras för att det ska vara möjligt att välja en annan examinationsform.
 3. Fundera över hur studenterna bäst kan visa att de uppfyller de lärandemål du ska examinera. Vilka kompetenser och kunskaper krävs för godkänt? Vilket underlag behöver du som lärare för att kunna bedöma om studenten uppfyller dessa krav?
 4. Vilka andra lärandeaktiviteter bör kursen innehålla? Hur kan dessa utformas så att de pekar fram emot den slutgiltiga examinationen?
 5. Hur kan examinationen byggas upp så att fusk och plagiat försvåras?


Läs mer:

Frågor att fundera över när du konstruerar din examinationsuppgift

 • Ska examinationen vara tidsbegränsad?
  En begränsad tid kan vara nödvändig, men sätter samtidigt studenterna under press. Var observant så att du inte mäter studenters läs- och skrivhastighet snarare än deras kunskaper om innehållet i examinationen.
 • Om du examinerar studenterna i grupp – hur kan du bedöma grupparbetet?
  Tydliga bedömningsanvisningar kan vara nödvändiga för att kunna bedöma grupparbete. Tänk på att inte bedöma gruppens samarbetsförmåga om det inte är just det som efterfrågas i lärande
 • När i kursen ligger examinationsuppgifterna? Det kan finnas en fördel att ha uppgifter tidigt under kursen eftersom studenterna då har tid att bearbeta din återkoppling.

Exempel på examinationsformer

Formerna för bedömningen av studenters prestation kan variera mellan kurser och det finns många olika examinationsformer. Det viktigaste att tänka på är att kursens examinationsform måste anges i kursplanen. Vid byte av examinationsform kan det alltså hända att kursplanen behöver justeras.

Nedan presenteras olika exempel på examinationsformer som alla har olika för- och nackdelar. Listan är inte allomfattande och det finns fler sätt att examinera på. Den här sidan är under utveckling och vi kommer att fylla på med fler examinationsformer under våren och hösten 2023.

SALSSKRIVNING, QUIZ, HEMTENTAMEN OCH ONLINETENTAMEN
En tentamen eller salsskrivning kan ske på olika sätt. Den kan exempelvis bestå av flervalsfrågor, fritextfrågor eller essäskrivande baserat på något specifikt ämne. Under de klickbara rubrikerna nedan har vi samlat tips för salsskrivning, quiz, hemtentamen och onlinetentamen.

 • Att konstruera tentafrågor
  • Var tydlig med att bara använda text som tillför något till frågeställningen eller förståelsen av instruktionerna, så att studenterna kan fokusera på uppgiften. Om tentan däremot ska mäta t.ex. informationssökning är distraherande information kanske ett måste.
  • Undvik trickfrågor eller frågor som är avsedda att vilseleda studenten. Allt sådana frågor bidrar till är att identifiera vilka studenter som ser igenom tricket, inte vilka studenter som faktiskt besitter de kunskaper och färdigheter du efterfrågar. Fråga rakt ut istället. Vad det är du vill ha svar på?
  • Ha endast en fråga i samma fråga. Om du vill veta mer än en sak i en viss fråga, dela upp den i underfrågor (a, b och c) så att det blir tydligt för studenten exakt vad du vill ha svar på.
  • Fråga inte efter åsikter om det finns ett tydligt korrekt svar. Undvik frågor av typen "Vad tror du ..." och "Hur skulle du göra ..." såvida det inte uttryckligen är studentens resonemang eller argument du vill mäta, utifrån de förväntade studieresultaten.
  • Ange det maximala omfånget per fråga så att svaret är fokuserat och inriktat mot det som efterfrågas, vilket även underlättar rättningsbördan. Sätt exempelvis ut "max 500 ord".
 • Att konstruera flervalsfrågor

  Varje fråga bör ha en inledning (en så kallad stam) som följs av en fråga. Efter frågan följer ett antal alternativ (påståenden) där ett av alternativen motsvarar det som bäst matchar/besvarar stammen och frågan.

  Oftast anges endast ett rätt svar till varje fråga. Övriga svarsalternaativ kallas för distraktorer. Nedan ges ett påhittat exempel som kunde ha förekommit inom medicin:

  För en bukoperation lägger narkosläkaren in en epiduralkateter mellan de nedre bröstkotorna för att ge smärtlindring efter operationen.

  Vilket påstående angående lokalisationen på epiduralkatetern är mest korrekt?

  A. Katetern läggs strax innanför dura mater
  B. Katetern läggs in mellan archnoidalhinnan och dura mater
  C. Katetern läggs in mellan duramater och kortbenen
  D. Katetern läggs in i subarachnoidalt

  Stammen ska i exemplet ovan ge en klinisk eller vetenskaplig bakgrund till själva frågan, och stammen ska också vara kopplad till frågan. Du kan med fördel använda bilder, figurer, tabeller etc. i stammen.

  Tänk också på frågestammens och frågans komplexitet. En enkel grundregel är att ju enklare frågestam desto större blir mätsäkerheten. Alltför stor komplexitet med många stimuli och begrepp i en och samma fråga mäter snarare någon form av språklig förmåga än det som du kanske förväntar dig att frågan ska mäta.

 • Tips för konstruktion av flervalsfrågor
  • Frågan ska vara specifik och direkt relaterad till stammen.
  • Undvik negationer och att fråga vad som inte är sant.
  • Svarsalternativen måste grammatiskt stämma med inledningen (stammen), annars kan det bli en ledtråd om att svarsalternativet är felaktigt.
  • Se till att alternativen är ungefär lika långa och lika komplicerade. Om det rätta svaret är längre än de övriga kan det vara en vägledning.
  • Ett ord som finns i stammen och som återkommer i ett av alternativen kan avslöja om ett alternativ är rätt.
  • I Högskoleprovet finns exempel i det s.k. NOG-provet (det numeriska logiska provet) på hur du kan använda exakt samma svarsalternativ till samtliga frågor.
  • Samla frågor av liknande typ i teman eller kluster.
  • Gör en tydlig förstasida samt ingresser till varje frågetema. Det är viktigt att språkgranska stam, fråga och svarsalternativ.
  • Blanda aldrig olika antal av svarsalternativ till varje fråga (t.ex. fråga 1 har fyra svarsalternativ, fråga 2 har sex svarsalternativ, fråga 3 har fem svarsalternativ etc). Om du vill variera antal svarsalternativ är rekommendationen att sätta ihop dem till olika områden (Fråga 1–6 har sex svarsalternativ, fråga 7–10 har fyra svarsalternativ etc). Tydliggör det för deltagarna.
 • Läs mer om att skapa quiz i Canvas
 • Onlinetentamen

  En onlinetentamen kan se ut på olika sätt. Du kan exempelvis använda tidsbegränsade quiz eller en tidsbegränsad skrivuppgift. Här skiljer vi på onlinetentamen och hemtentamen med att onlinetentamen sker övervakat och hemtentamen är något studenten arbetar med på egen hand och sedan lämnar in.

 • Hemtentamen

  Eftersom en hemtentamen, precis som självständiga skriftliga arbeten (se rubrik nedan), skrivs hemma av studenten behöver du anpassa examinationsformen för att minska risken för fusk och plagiering. Idag kan studenter använda AI-tjänster som ChatGPT som hjälp att skriva texter, och ibland även spökskrivare. Därför behöver du fundera över hur du kan säkerställa att det är just studenten som har skrivit texten.

  Mer om AI-genererade texter i högre utbildning

  FILM

  Switching from DISA to home exam on Canvas – a "Multiple Choice" examination form. Challenges and Opportunities. (inspelat webbinarium)

  Olgerta Tona and Jonas Ivarsson from the department of applied IT talk about the challenges that they faced when switching from a DISA platform to a home exam on Canvas. They share their reflections and key insights as well as provide a quick overview about Canvas capabilities in supporting multiple choice exams.
  Switching from DISA to home exam on Canvas (GU Play)

 •  

  SEMINARIUM
  Ett seminarium kan ske i olika former som exempelvis diskussion, rollspel eller redovisning. Det kan vara ett bra sätt att aktivera studenterna och ge dem möjlighet att diskutera och behandla kursens innehåll. Som med all examination är det viktigt med tydliga instruktioner, exempelvis med ramar för deltagande, vad studenterna förväntas prestera och hur deltagandet bedöms.

  Fundera på din roll som lärare om du medverkar i diskussionerna eftersom de ska bedömas, oavsett om seminariet sker synkront eller asynkront.

 • Onlineseminarium

  Ett seminarium online kan antingen vara ett synkront seminarium via exempelvis Zoom, eller ett asynkront seminarium via exempelvis diskussionsforumet i Canvas. Ett synkront seminarium innebär att alla deltar samtidigt och då finns möjlighet att göra likartade upplägg som i campusförlagda kurser.

  Ett asynkront seminarium ger andra förutsättningar än ett synkront seminarium, men samtidigt också andra möjligheter om det utformas på ett relevant sätt. Asynkrona seminarier genomförs normalt sett under längre (men avgränsad) tid. Vanligt är att de hålls i någon form av diskussionsforum, till exempel i Canvas, där studenterna lämnar skriftliga inlägg i seminariet. De kan då till exempel få en inramande fråga som de sedan ska diskutera. Eftersom studenterna då har tillgång till litteratur och andra resurser är det viktigt att noggrant formulera frågor där just litteratur och resurser kan vara en förutsättning för deltagande och att studenterna förväntas referera till relevant litteratur i sin argumentation. Omfattning i tid för seminariet behöver anpassas i relation till examinationens omfattning, men det är också viktigt att studenterna hinner skriva och läsa inlägg så var försiktig med att avgränsa tiden alltför hårt. Det kan även vara bra att överväga om andras inlägg i diskussionen ska döljas innan studenterna postat sitt eget inlägg. Dels får du då en möjlighet att bedöma studentens inledande inlägg fristående från övriga och dels behöver inte studenten tvingas förhålla sig till andra studenters inlägg vid sin egen inledande text.

  Läs mer:

  • Kaherina Dodou och Fredrik Land beskriver hur de använt sig av diskussionsforum för seminarier i en litteraturhistorisk översiktskurs i engelska. (Dodou, K., Land, F. Seminarier i litteraturhistoria, Ingår i: Digitalisering av högre utbildning, Studentlitteratur AB, 2018.)
 •  

  MUNTLIG TENTAMEN
  En muntlig tentamen ger förutsättningar för studenten att synliggöra kunskaper på ett mer utvecklat och fördjupat sätt, antingen som ensam examinationsform eller som komplement till annan tentamen.

  Muntlig tentamen kan vara resurskrävande, särskilt som det ofta kan vara fördelaktigt för bedömningen att vara två lärare närvarande för att minska risk för godtycke. En möjlig lösning är att spela in tentamen för att använda inspelningen som underlag för examination, men man behöver då göra avvägningar relaterat till integritetsfrågor.

 • Muntlig tentamen på distans
  • Att genomföra muntlig tentamen på distans behöver inte skilja sig nämnvärt från att göra det på campus. De digitala miljöer vi har ger goda förutsättningar att genomföra denna typ av examination, i första hand via Zoom.
  • För att säkerställa studentens identitet vid digital examination är det nödvändigt att studenten använder webbkamera. Det är därför nödvändigt att ge tydliga instruktioner för studenterna, till exempel rörande teknisk utrustning, att de har testat så att allt fungerar, att de hanterar avskildhet, etcetera. Det är också viktigt att hantera frågor kring identifiering där man samtidigt upprätthåller individens integritet. Ett sätt att hantera detta är att använda väntrum och att skapa ett specifikt breakout room där en student i taget identifierar sig.
  • Det kan också vara aktuellt att överväga en examination där studenterna spelar in en presentation på video som sedan eventuellt kan följas upp med ett synkront möte i Zoom, som då kan ägnas mer åt diskussion och frågeställningar. Detta kan vara en relevant lösning vid exempelvis projektarbeten i grupp.

   

 •  

  SJÄLVSTÄNDIGA SKRIFTLIGA ARBETEN
  Självständiga skriftliga arbeten är vanligt förekommande och det finns många olika former. Ett självständigt skriftligt arbete kan exempelvis vara en uppsats, PM, essä, examensarbete, litteraturöversikt, paper eller en uppgift kring ett givet problem.

 • Läs mer om självständiga skriftliga arbeten

  En fördel med självständiga skriftliga arbeten är att studenten har möjlighet att ägna relativt stor tid åt uppgiften och det finns utrymme till fördjupning och djupare förståelse av ett ämne. Genom ett självständigt skriftligt arbete kan studenternas förmåga att analysera och tänka kritiskt testas. Det kan vara bra att ange en maxgräns på antal ord så att texterna inte blir alltför långa. Självständiga skriftliga arbeten tar ofta lång tid att rätta.

  En nackdel är att det kan vara svårare att säkerställa att otillåtna hjälpmedel inte används eller att det verkligen är studenten själv som skrivit texten. Ett sätt att försöka ta reda på detta är att använda plagiatkontrollverktyg som Ouriginal, men tjänsten är ingen garanti för att plagiat upptäcks. Plagiatkontroller kan inte heller avgöra om någon annan person eller AI skrivit texten.

  För att kunna göra en rättvis bedömning av arbetet är det viktigt med klara kriterier. Du behöver också tänka på hur faktorer som stil och språkbehandling ska bedömas så att de inte får för stor vikt jämfört med textens innehåll.

Filmer

Digital examination på distans (inspelat webbinarium)
Mattias von Feilitzen berättar om sina erfarenheter av att examinera i distanskurser och ger exempel på olika examinationsformer han använt, t ex videopresentationer och wikis. Maia Andréasson talar om hur vi via Canvas och Zoom kan examinera sådant som vanligen lämpar sig bäst för salstentamen.

Digital examination på distans (GU Play)

Snabbval

Om examination och generativ AI (pdf)

Utbildningsnämndens vägledning kring AI beskriver relationen till GU:s examinationsregler.

Kontaktinformation

Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL)

Box 300, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Plan 1

Telefon:
031-786 0000 (vx)

Sidansvarig: Olof Siverbo|Sidan uppdaterades: 2023-09-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?