Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillgänglig undervisning

Göteborgs universitet ska vara tillgängligt och inkluderande för alla. Universitetet ska vidta åtgärder så att det blir möjligt för alla att studera vid universitetet på lika villkor. Detta innebär bland annat att universitetet ska arbeta med att göra undervisning tillgänglig.

Som lärare möter du en heterogen studentgrupp med olika behov. Vi kan betrakta funktionsförmåga som något som befinner sig på en skala – vi har alla varierande funktionsförmågor under livets olika skeenden. Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Det innebär att Göteborgs universitet behöver se till att studenter med funktionsnedsättning kommer i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Studenter med varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om och bli rekommenderade/beviljade pedagogiskt stöd. Detta sammanfattas i ett så kallat Nais-besked.

Det som är nödvändigt för någon är oftast bra för alla – det är grundtanken i det som kallas universell design. När vi har en hög nivå på vår generella tillgänglighet och en inkluderande verksamhet minskar behovet av individuella anpassningar.

Nedan kan du som lärare få tips och inspiration till hur din undervisning kan göras tillgänglig för en studentgrupp med individuella variationer och behov. I materialet finns även exempel på vanligt förekommande anpassningar/pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning. En del pedagogiskt stöd, som sammanfattas i en students Nais-besked, behöver du som lärare och din institution ta beslut om. Det kan t.ex. handla om att godkänna en anpassning vid examination eller att en student tillåts spela in föreläsningar i ljudformat för eget bruk.

Ha gärna en kontinuerlig dialog med studenten; hen har ofta förslag på lösningar utifrån sin situation. I de fall där en student har med sig tolk/ledsagare, rikta dig direkt till studenten när du kommunicerar med hen.

Materialet på sidan kommer att uppdateras efter hand. Om du har synpunkter eller önskemål när det gäller innehållet är du välkommen att höra av dig till pil@gu.se

Läs mer om pedagogiskt stöd i Studieadministrativa handboken (i Medarbetarportalen)

 • Samtliga kurser och kursmoment

  Förslag på vad du kan göra inför och vid kursstart

  • Skapa tydlig struktur i Canvas och presentera den vid kursstart.
    
  • Skapa en kursguide med läsanvisningar inför kursmomenten.
    
  • Publicera litteraturlista minst 8 veckor före kursstart. Nyproduktion av talbok tar minst 8 veckor.
    
  • Informera om möjlighet att ansöka om pedagogiskt stöd för studenter med varaktig funktionsnedsättning.
    
  • Prata om tillgänglighet med alla anställda som är involverade i kursen och informera om vart de kan vända sig med frågor.
    
  • Ha ett öppet sinne på institutionen och inom lärarlaget så att anpassningar snabbt kan komma på plats utifrån en uppkommen situation och utifrån de resurser som finns/erbjuds.


  Förslag på vad du kan göra under kursen

  • Ge viktig information muntligt och skriftligt.
    
  • Göra det möjligt att ställa muntliga och skriftliga frågor.
    
  • Undvika schemaändringar och sena lokalbyten. Om det inte går att undvika, kontrollera hur förändringen fungerar ur tillgänglighetsperspektiv (rullstolsburna, studenter som behöver ledsagare etc).

  • Tipsa om att alla studenter kan ladda ner talsyntes och programvaror som stödjer skrivande.
    
  • Tipsa om att alla studenter kan boka handledning i akademiskt språk och skrivande hos Enheten för akademiskt språk (ASK).

   

 • Föreläsning

  Förslag på vad du kan göra innan föreläsning

  • Se till att ljud och ljus i undervisningslokalen är bra. Detta underlättar speciellt för studenter med hörsel-/synnedsättning.
    
  • Tillhandahålla föreläsningsmaterial i förväg. Undertexta förinspelade filmer.
    
  • Dela föreläsningsmaterial i förväg med utbildningstolkar och student (vid teckentolkning och skrivtolkning).
    
  • Söka efter anteckningsstödjare till student som har rätt till det enligt Nais-besked, om studenten inte redan har fått hjälp.
    
  • Uppmuntra kursdeltagarna att dela anteckningar med varandra. En bra idé kan vara att skapa en avsedd plats för detta i Canvas.
    

  Förslag på vad du kan göra under föreläsning

  • Vara vänd mot kursdeltagarna så att munrörelser kan avläsas.
    
  • Alltid använda mikrofon, så att studenten kan fokusera på att lära och inte måste lägga energin på att lyssna.
    
  • Upprepa frågor och kommentarer från kursdeltagarna.
    
  • Läsa upp text och ge muntlig förklaring av bilder, tabeller och figurer.
    
  • Planera för flera, tillräckligt långa pauser, informera om dem och hålla dem. De som har koncentrationssvårigheter, mag- och tarmsjukdom etc måste få pauser för att kunna fokusera på föreläsningen.
    
  • Tillåta studenterna att spela in föreläsningar i ljudformat för eget bruk.

   
  Förslag när du skapar en Powerpoint-presentation

  • Använda korta stycken och punktlistor i stället för distraherande eller svårlästa textmassor.
    
  • Undvika att ha mer än ett eller två textstycken per Powerpoint-sida.
    
  • Inte visa allt innehåll på sidan på samma gång. Presentera punkter, textstycken och bilder stegvis.
    
  • Undvika att placera text ovanpå bild eller i bild.
    
  • Låta mönster och inte färger vara betydelsebärande i t.ex. diagram.
    
  • Undvika bilder/illustrationer som inte har något syfte. Bilder utan syfte kan göra presentationen rörigare och svårare att förstå.
    
  • Använda universitetets Powerpointmallar.
    
  • Använda tillräckligt stor text.
    
  • Se till att allting som står i Powerpoint-presentationen också framgår muntligt under föreläsningen. Beskriva betydelsebärande bilder muntligt.


  Om din Powerpoint-presentation ska spridas som dokument (t ex via Canvas) finns det ytterligare saker att tänka på. Läs mer i avsnitt 5 i Canvas-kursen Tillgänglighet i digital lärmiljö.

 • Examination

  Förslag på vad du kan tänka på vid examinationer

  • Variera examinationsformer.
    
  • Förbereda studenterna på hur examinationen kommer att utföras.
    
  • Låta studenterna välja mellan olika examinationsformer.
    
  • Låta någon läsa igenom frågorna i förväg så att de är begripliga.
    

  Anpassningar vid examinationer för studenter med pedagogiskt stöd/Nais-besked

  Student med pedagogiskt stöd kan vara rekommenderad anpassning vid examination i syfte att komma i jämförbar situation med student utan funktionsnedsättning. Rekommendation finns då på studentens Nais-besked. Examinator tar beslut om möjliga anpassningar utifrån kursplanens mål. Vid examinationer bedöms alla studenter utifrån samma krav på kunskap, och kursens mål måste uppfyllas för att student ska kunna godkännas.

  Exempel på rekommenderade anpassningar/pedagogiskt stöd som kan förekomma på studenters Nais-besked:

  • Förlängd tid
    
  • Använda dator med rättstavningsprogram
    
  • Använda talsyntes
   – För uppläsning av tentamensfrågor
   – För uppläsning av students svar/egen text
    
  • Använda talböcker då kurslitteratur tillåts vid examination. Var uppmärksam på att Lagboken, FAR och FASS inte produceras som talböcker och överväg om det går att erbjuda tillgång till webbsidor istället.
    
  • Tentera i mindre grupp
    
  • Tentera enskilt
    
  • Höj- och sänkbart bord
    
  • Annan anpassad examinationsform, exempelvis:
   – Muntlig examination i stället för skriftlig
   – Skriftlig examination i stället för muntlig
   – Dela upp examination i två eller fler tillfällen
   – Enskild examination i stället för i grupp

   

 • Texter, filmer, ljud

  Förslag på hur du kan tillgänglighetsanpassa texter, filmer och ljud:

  Kurslitteratur

  • Publicera litteraturlista minst 8 veckor före kursstart. Nyproduktion av talbok tar minst 8 veckor.
    
  • Tipsa om stödprogramvaror, tillgängliga för alla studenter, som kan underlätta läsande och skrivande. Talsyntes (uppläsningsprogram), rättstavningsprogram, digitala ordböcker m.m. kan laddas ner gratis från Studentportalen. Universitetsbiblioteket ger support.
    
  • Talböcker för studenter som har en läsnedsättning (ej krav på intyg eller Nais-besked). Universitetsbiblioteket hjälper till med inloggning till talbokstjänsten Legimus och kan beställa nyinläsningar vid behov. Läs mer: Service för dig med läsnedsättning

  • Ge läsanvisningar inför föreläsningar.
    
  • Påminna studenter om att läsa kurslitteratur inför föreläsningar.
    
  • Lägga in tillfällen för diskussion om kurslitteratur under kursens gång.
    
  • Tipsa om lässtrategier. Studentportalens webbsida om studie- och lässtrategier

  • Tillhandahålla kompendier och liknande material i digital form, så att de går att lyssna på med talsyntes.
    
  • Säkerställa att PDF:er är tillgängliga, så att det går att lyssna med talsyntes. Läs mer: Skapa en tillgänglig pdf  (ingår i självstudiekursen Tillgänglighet i digital lärmiljö, framtagen vid Karolinska institutet)
    
  • Säkerställa att det finns bildbeskrivningar för studenter som behöver det.
    
  • Överväga om studenten kan ha behov av taktila bilder. UB har en svällpappersskrivare och kan hjälpa till att ordna det. Institutionen står för underlaget och ev. bearbetningar eftersom det kräver ämneskunskap.


  Dokument

  Information om hur du kan tillgänglighetsanpassa dokument (Word, Powerpoint, PDF) hittar du i webbresursen Tillgänglighet i digital lärmiljö i Canvas.
   

  Inspelade filmer

  • Undertexter på film. Undertexter gör det möjligt för döv student, student med hörselnedsättning och även student med svenska som andraspråk att följa med.
    
  • Möjlighet att ställa frågor om film.
    
  • Syntolkning av film vid behov. Detta gör det möjligt för blind student och student med synnedsättning att följa med.

  Läs mer om undertextning och syntolkning på Medietekniks webbsidor om att tillgänglighetsanpassa film (i Medarbetarportalen).


  Poddar

  • Tipsa om att föra anteckningar under tiden.
    
  • Transkribera innehåll vid behov. Detta gör det möjligt för döv student och student med hörselnedsättning att ta del av innehållet.

   

 • Uppsatser och skriftliga uppgifter

  Förslag på hur du kan tillgänglighetsanpassa uppsatser och andra skriftliga uppgifter:

  • Tipsa studenter om att spela in handledningstillfällen i ljudformat så att de kan lyssna på handledarens kommentarer igen.
    
  • Göra ljud-/bildinspelning med muntliga och skriftliga kommentarer till studenten (använd t.ex. inspelningsfunktionen i SpeedGrader i Canvas).
    
  • Tipsa om att alla studenter kan ladda ner stödprogramvaror som stödjer läsande och skrivande (talsyntes och rättstavningsprogram) via Studentportalen.
    
  • Tipsa om att alla studenter kan boka handledning i akademiskt språk och skrivande hos enheten för akademiskt språk (ASK).
    
  • Tipsa om sökhandledning via UB.
    
  • Extra handledning vid rapport- och uppsatsskrivande till student som har rekommendation om det enligt Nais-besked. Institution kan ersättas för merkostnader. Läs mer om pedagogiskt stöd.
    

  Ett tips för lärarlag/institutioner

  Att integrera språk- och sökhandledning tidigt och sedan låta momenten återkomma genom hela utbildningen skapar progression i studenternas förmåga att hantera akademiskt språk och att söka information. Hur detta ska göras är något ett lärarlag/institution behöver komma överens om. Enheten för akademiskt språk (ASK) och Universitetsbiblioteket (UB) kan vara behjälpliga i detta arbete.

 • Grupparbete

  Förslag på hur du kan tillgänglighetsanpassa grupparbeten:

  • Planera i förväg för gruppindelning och rollfördelning inom grupp. Att inte bli vald drabbar ofta studenter med funktionsnedsättning.
    
  • Viktigt med en tydlig uppstart och tydliga instruktioner för grupparbetet.
    
  • Förbereda studenter och ge konkreta exempel på konstruktiv kritik.
    
  • Det kan finnas grupper som har behov av avstämning under arbetets gång. Planera gärna för det.
    
  • Erbjuda variation i hur ett grupparbete kan redovisas och presenteras.

   

 • Laborationer

  Förslag på hur du kan tillgänglighetsanpassa laborationer:

  • Schemalägga med väl tilltagna pauser om lokaler ligger långt från varandra eller är svårtillgängliga för vissa studenter. (Vid labb måste studenterna byta lokaler mellan föreläsning och labb vilket kan ge svårigheter att komma i tid.)
    
  • Lägga till kursens labb-PM i litteraturlistan.
    
  • Utforma labben så att det är möjligt att genomföra den både sittande och stående.
    
  • Tänka på att göra labben säker även för dem med funktionsnedsättning.
 • Lärplattformen Canvas

  Tillgänglighetskontrollen

  I lärplattformen Canvas finns verktyget Tillgänglighetskontrollen kopplat till innehållsredigeraren. Verktyget kontrollerar allt innehåll du skapar i Canvas och varnar om det finns tillgänglighetsproblem i det.

  Läs mer om Tillgänglighetskontrollen (informationssida i Canvas)


  Readspeaker

  Överallt i Canvas finns uppläsningsfunktionen Readspeaker aktiverad. Om du vill få texten på en sida uppläst, klickar du på ”Lyssna”. En ljudspelare kommer då fram.

  Läs mer om Readspeaker (informationssida i Canvas)


  Microsofts Avancerade läsare

  Alla användare i Canvas kan aktivera Microsofts Avancerade läsare. Funktionen gör det möjligt att läsa och lyssna på innehåll med vissa anpassningar.

  Läs mer om Microsofts Avancerade läsare (informationssida i Canvas)


  Tillgänglighet i digital lärmiljö

  ”Tillgänglighet i digital lärmiljö” är en självstudiekurs som skapats vid Karolinska institutet. I kursen kan du bland annat lära dig göra digitala kursrum tillgängliga samt skapa tillgängliga dokument i Word och Powerpoint.

  (OBS att GU inte har någon gemensam licens för verktyget Blackboard Ally, som nämns i avsnitt 6.4.)

  Till självstudiekursen (i Canvas)


  Skapa tillgänglig struktur i Canvas

  Skapa en tillgänglig och tydlig struktur i Canvas genom att skriva beskrivande rubriker, ledtexter och länktexter. Tydliga rubriker och beskrivningar över vad en sida innehåller gör det lättare att navigera. Använd också de inbyggda rubriknivåerna i textredigeraren så att personer som använder skärmläsare kan hoppa mellan olika delar av innehållet.

  Tydliga länkar är särskilt viktigt för personer som använder hjälpmedel som skärmläsare. De kan till exempel navigera genom att enbart läsa upp länkarna på en sida, och då är det bra om själva länken också beskriver vad den leder till. Försök skriva länktexten så att det blir tydligt vart länken leder även om den är tagen ur sitt sammanhang. Undvik långa URL:er eftersom skärmläsare läser upp dem bokstav för bokstav. Läs mer om hur du skriver tydliga länkar på webbriktlinjer.se

Snabbval

Symboler för tillgänglig undervisning

Kontakt

Har du frågor?

Om du har frågor om tillgänglig undervisning är du välkommen att höra av dig till pil@gu.se

Har du synpunkter?

Vi blir glada för alla slags synpunkter på webbsidans innehåll. Saknar du något? Har du invändningar? Hör av dig till pil@gu.se

Läs mer

Undervisa tillgängligt! av Ann-Sofie Henriksson (Uppsala universitet) är en rapport om pedagogiska strategier för att funktionsnedsättning hos studenter inte skall vara ett hinder för att genomföra studierna.

Undervisa tillgängligt! (reviderad upplaga 2012)

Sidansvarig: Olof Siverbo|Sidan uppdaterades: 2022-01-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?